fbpx
Management Consulting Strategies

Management Consulting Strategies

Management Consulting Strategies je profesionalna kompanija za konsultantske usluge za finansijsko poslovanje i administrativne usluge. Pomoći ćemo Vam da dobijete administrativnu podršku i rešimo sve dileme u vašem poslovanju.

Konsultantske usluge za finansijsko poslovanje i administrativne usluge

Profesionalni i stručni tim Management Consulting Strategies pruža usluge:

 • Usluge registracije i osnivanja preduzeća
 • Registracija predstavništava stranih pravnih lica sa savetovanje tokom celog postupka
 • Izbor pravne forme:  osnovati radnju ili preduzeće
 • Definisanje pretežne delatnosti: izbor naziva i imena vaše firme
 • Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porez na dobit ili dohodak
 • Obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike
 • Takse za isticanje firme i slično
 • Registracija u sistem PDV-a, uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a,
 • Obaveza posedovanja fiskalne kase,
 • Zapošljavanje, angažovanja putem ugovora o radu, i drugih ugovora, obaveze poslodavca,
 • Odgovori na druga pitanja vezano za poslodavce, izrada osnivačkih akata za preduzeća i overa u sudu,
 • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre – PIB, ,
 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga,
 • Prijava početka rada kod nadležne poreske uprave, prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za zdravstveno i socijalno osiguranje).
 • Izrada pečata

Izrada biznis plana

Kvalitetan biznis plan (poslovni plan) predstavlja osnovu za otpočinjanje novog projekta poslovanja. To je osnova za pregovore o finansiranju. Nephodno je da se u planu detaljno opiše stanje preduzeća ili sam investicioni projekat. U srednjeročnom periodu da se sagledaju očekivanja i projektni rezultati poslovanja, potrebe za kapitalom iz eksternih izvora finansiranja.

Pružamo usluge savetovanja na finansijskom trzištu sa izradom svih oblika biznis planova. Pomoći će Vam u realizaciji investiconih poduhvata potrebnih za osiguranje kredita. Vaše potencijale i mogućnost saradnje uvideće vaši sadašnji i budući partnera. Management Consulting Strategies ima značajno iskustvo u izradi investicionih elaborata.

U proteklom periodu naši klijenti su u saradnji sa našom firmom pripremali su:

 • Biznis planove
 • Investicione programe
 • Projekcije i elaborate radi ostvarenja svojih  investicionih aktivnosti

Investicioni elaborati su bili namenjeni organima privrednih subjekata radi donošenja investicionih odluka, poslovnim bankama, Fondu za razvoj Republike Srbije, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu za kapitalne investicije, Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj, Garancijskom fondu, donatorima, leasing-kućama i slično.

Konsultantske usluge u javnim nabavkama za ponuđače na tenderima

Ponuđače u postupku javnih nabavki možemo Vas voditi kroz sve etape postupka. Potrebno je da se fokusirate na tehničke i komercijalne aspekte vaše ponude. Pomoći ćemo Vam da izbegnete situaciju isključenja iz tenderskog postupka zbog formalnih grešaka.

Računovodstvene usluge

Na nivou lokalne i međunarodne računovodstvene prakse.

Nudimo Vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga

 • Lična primanja zaposlenih
 • Obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • Završni obračun
 • Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • Zastupanje korisnika sa potpunom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • Drugi finansijski poslovi:
  • obračun kamata
  • IOS,
  • vođenje glavne knjige
  • vođenje analitičkih knjiga
  • vođenje knjiga u skladu sa MSFI
  • sastavljanje finasijskih izveštaja u sklFinteradu sa MSFI
  • obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih
  • izrada specijalnih bilansa
  • likvidacioni, sanacioni, konsolidovani, deobni, bilansi fuzije
 • računovodstveni konsalting,
  • izrada napomena uz finansijske izveštaje
  • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI
  • organizacija računovodstva
  • ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije
  • tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola

Poreski konsalting sastavljen je od poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica. Potrebno je da savladate pripremu i predaju poreskih obrazaca. Pokazaćemo Vam zastupanje pred državnim organima sa poreskim konsaltingom u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona. U svakom preduzeću je potrebno poresko planiranje kao i izbegavanje internog i međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Finansijsko poslovanje kao finansijsko savetovanje sa procenom vrednosti kapitala i imovine. Finansijska procena uloga u novcu/stvarima, ocena boniteta, privatizacije i restruktuiranja,.

Iznajmljivanje virtuelne kancelarije

Ustupanjem naše adrese za sedište vašeg novootvorenog preduzeća i iznajmljivanje virtuelne kancelarije predstaviće vas u boljem svetlu.

Pružili bi pristup privatnim kancelarijama i smanjili Vaše troškove. Ovo je odlična alternativa za postavljanje kompletno opremljene kancelarije i smanjenje vaših troškova u vezi poslovnog prostora i sedišta firme. Usluga virtuelne kancelarije u okviru naše kompanije vam omogućava i registraciju sedišta firme na našoj adresi u Beogradu.
Ova vrsta usluge je namenjena fizičkim i pravnim licima koja žele da kreiraju prestižno prisustvo na tržištu Srbije. Ovo rešenje je idealno za početnike na tržištu, mali biznis ili biznis koji se radi od kuće i za proširenje na nova tržišta bez dodatnog rizika.

Ako tražite poslovnu adresu i usluge koje će da odraze profesionalnost sa kojom vodite svoj biznis, mi vam pružamo podršku.

Ostale usluge koje pruža Management Consulting Strategies :

 • regrutovanje računovodstvenih kadrova i njihov odabir
 • forenzički pregled računovodstvene i finasijske dokumentacije,
 • Usluge interne revizije, podrška u komunikaciji sa bankama (cash flow projekcije, projekcije bilansa stanja i bilansa uspeha, priprema izveštaja za banke),
 • knjigovodstvene usluge i računovodstvo
 • prijava i odjava radnika
 • konsultantske usluge za tendere…

Bulevar Zorana Đinđića 87, Beograd

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku