fbpx
Metrološka laboratorija Krušik – etaloniranje kruznosti i pravosti

Metrološka laboratorija Krušik

Etaloniranje mernih uređaja se obavlja u Metrološkoj laboratoriji Krušik. Metrološka laboratorija Krušik je osnovana krajem sedamdesetih godina u okviru HK “Krušik”. Tokom razvijanja osamdesetih godina, nabavljena je većina etalona, više od 200, dok danas poseduje više od 250 etalona. Laboratorija etalonima pokriva više od 30 akreditovanih metoda .

Etaloniranje mernih uređaja

Etaloniranje (calibration, etalonnage) je operacija kojom se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina sa mernom nesigurnošću koju obezbeđuje etalon i odgovarajuća pokazivanja merila sa pridruženom mernom nesigurnošću. Ova informacija se koristi za utvrđivanje odnosa za dobijanje rezultata merenja iz ovog pokazivanja.

Realizacija definicije date veličine se može obezbediti pomoću mernog sistema, materijalizovane mere ili referentnog materijala, koji tada predstavljaju etalon (VIM, t. 5.1).Etalon ustvari predstavlja praktičnu realizaciju jedinice određene veličine. Etalon treba ostvariti tako da se pomoću njega jedinica reprodukuje sa odgovarajućom nesigurnošću i lako, jednostavno i što tačnije prenosi na etalone nižeg reda sve do merila.

Obavljamo različite vrste etanoliranja:

  • Etaloniranje etalona i merila dužine;
  • Etaloniranje merila ugla;
  • Etaloniranje etalona i merila ravnosti ( kontrolne ploče, kontrolna stakla);
  • Etaloniranje merila mase;
  • Etaloniranje merila pritiska;
  • Etaloniranje moment ključeva;
  • Etaloniranje jednosmernog i naizmeničnog električnog napona;
  • Etaloniranje jednosmerne i naizmenične električne struje;
  • Etaloniranje merila električne otpornosti;
  • Etaloniranje merila vremena i frekvencije.

Etaloniranje etalona i merila dužine

Etalona i merila dužine (granične planparalelne mere dužine, šipkaste granične mere, etalon merni lenjiri; merni satovi, subita, uređaji za pregled GPPMD, glatki kontrolni valjci i prstenovi, mikrometri za unutrašnja merenja; mikrometri za spoljašnja merenja, uređaji za proveru mernih satova, profil projektori; merni mikroskopi, pomična merila, dubinomeri, visinomeri, mašine za dužinu, uređaji za proveru oblika, etalon kružnosti).

Etaloniranje merila ugla

Etaloniranje merila ugla – kružnosti  (uređaji za proveru ugaonika, ugaonici, optičke prizme i poligoni, granične mere ugla, autokolimatori, podeoni stolovi i aparati, uglomeri, libele, sinusni lenjir).

Etaloniranje merila pritiska

Merila pritiska (manometri sa elastičnim mernim elementom i digitalni manometri sa pokazivanjem, vakuummetri, manovakuummetri sa elastičnim mernim elementom i digitalni vakuummetri, manovakuummetri sa pokazivanjem).

Etaloniranje merila mase

Merila mase (elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem, etaloniranje tegova tačnosti M1 i M2).

Etaloniranje jednosmernog i naizmeničnog električnog napona i električne struje

Etaloniranje jednosmernog i naizmeničnog električnog napona (voltmetri analogni, voltmetri digitalni, višefunkcijska merila, merni izvori, merni pribor).
Jednosmerne i naizmenične električne struje (ampermetri analogni, ampermetri digitalni, višefunkcijska merila, merni izvori, merni pribor).

Etaloniranje merila električne otpornosti

Merila električne otpornosti (ommetri digitalni, ommetri analogni, višefunkcijska merila, merni otpornici, dekade električne otpornosti, merila provodnosti (digitalni, analogni), merila električne otpornosti i uzemljenja, merila električne otpornosti petlje, merila električne otpornosti izolacije).

Vladike Nikolaja 59, Valjevo