fbpx

Dane Žigić

Advokatska kancelarija Dane Žigić pruža pravno zastupanje privatnih i pravnih lica. Tokom pravnog zastupanja pruža profesionalni odnos sa klijentom i strogu poverljivost. Delatnosti advokatske kancelarije su: građansko pravo, krivično pravo, upravno i radno pravo. Sedište advokatske kancelarije je u Novom Sadu i pruža usluge na celokupnoj teritoriji Republike Srbije.

Advokatske usluge i zastupanje privrednih društava 

Klijenti advokatske kancelarije su pravna lica, domaća i strana fizička lica čije interese zastupamo pred sudovima i drugim državnim organima.

Klijente savetujemo u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i težimo iznalaženju najboljih rešenja pravnih problema, pri tome rukovodimo se etičkim principima i visokim profesionalizmom.

Obezbeđujemo širok spektar pravnih zastupanja, savetodavnu pomoć i provereno vođenje postupaka, kako za domaće, tako i strane klijente. Raznovrsnost u pravnom zastupanju proizilazi iz želje da se klijentu ponudi celovita usluga.

Pravne usluge pružene od strane naše kancelarije baziraju se na principima profesionalnog odnosa sa klijentom, traženje optimalnih rešenja i strogo poštovanje privatnosti.

Advokatska kancelarija zastupa domaća i strana pravna i fizička lica pred organima uprave, arbitražama i sudovima opšte i posebne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije.

Delatnost advokatske kancelarije je pružanje pravnih usluga u sledećim oblastima:

Privredno pravo

 • osnivanje privrednih društva,;
 • izrada opštih, posebnih akata i sporazuma;
 • statusne promene;
 • sastavljanje ugovora, stečaj i likvidacija;
 • zastupanje pred agencijom za privredne registre;
 • zastupanje u privrednim sporovima.

Krivično pravo

 • Pravno zastupanje u krivičnom postupku;
 • Pravno zastupanje u prekršajnom postupku.

Građansko pravo

 • naknada štete;
 • nasledno pravo i ostavinski postupak;
 • svojinskopravni odnosi;
 • sastavljanje ugovora;
 • pružanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi razvoda braka;
 • podele imovine stečene u toku braka;
 • alimentacije zastupanje u parničnom postupku.

Upravno pravo

 • Pravno zastupanje u upravnom postupku;
 • Pravno zastupanje u upravnom  sporu.

Radno pravo

 • Pravno zastupanje u disciplinskom i radnom sporu;
 • mobing.

Promet nepokretnosti

 • sastavljanje kupoprodajnih ugovora;
 • zastupanje u svim fazama postupka prometa nepokretnosti;
 • uknjižba.

Ukoliko želite da dobijete stručni savet ili da zakažete sastanak, koristite se nekim od mogućnosti našeg kontakta.

Futoška 1a, Novi Sad

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku