fbpx

Edukativni centar Ključ Ste – Mark

Edukativni centar ključ pruža usluge seminara i obuka za zaposlene. Pored obuke radi i pripremu celokupne dokumentacije za poslovanje. Radno parvo, interna kontrola i organizacija poslovanja.

Obrazovni centar, seminari i obuka zaposlenih  – Edukativni centar Ključ.

KOJE SVE USLUGE PRUŽA Edukativni Centar   Ključ  Ste – Mark ?

RADNO PRAVO, INTERNA KONTROLA   I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

SEMINARI ZA ZAPOSLENE

Teme koje su uvek interesantne i za koje držimo seminare:

 1. Ugovori i kompletan proces otpočinjanja radnog odnosa – elementi Ugovora o radu i pratećih Pravilnika su od presudnog značaja
 2. Otkazi – kako ispoštovati proceduru – prestanak radnog odnosa bez sudskih procesa – odsustva zaposlenih i zloupotrebe
 3. Prekovremeni rad i obavezna evidencija prekovremenog rada – organizacija radnog vremena – veza sa Pravilnikom o radnom vremenu posade
 4. Preraspodela radnog vremena i nestandardna organizacija radnog vremena – rad u smenama, turnusima, smenski rad, nocni rad
 5. Mobing – procedure i dokumentacija potrebna za poštovanje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 6. Službena putovanja i medjunarodna kretanja zaposlenih – razlika u odnosu na slanje na privremeni rad u inostranstvo – poreski tretman
 7. Zarade – obračun, struktura zarada, bonusi, primanja i naknade – veza internih akata i zarade
 8. Sistematizacija radnih mesta i opis poslova za svaku radnu poziciju – veza internih akata kompanije
 9. HR KONTROLING – intenzivni seminar za HR sektor i sve zaposlene u sektoru opstih ili pravnih poslova – tri intenzivna Seminara iz

 Oblasti zarada:

 • obračun zarada
 • bonus i sistem nagrađivanja zaposlenih
 • praćenje rada zaposlenih i učinaka zaposlenih
 • razvojne mogućnosti
 • vreme potrebno za određene poslovne procese i radnje

Ugovori i otkazi :

 • primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakon o zabrani diskriminacije – sudska praksa i praktični saveti

Interna najvažnija akta:

 • Pravilnik o sistematizaciji
 • Pravilnik o radu
 • veza sa ostalim dokumentima ili pravilnicima
 • veza sa Ugovorom o radu

AKCIZE

Priprema kompletne dokumentacije za refakciju akcize – povraćaj sredstava. Prevoznizima za nabavljeno i plaćeno gorivo  i to po svakoj litri utrošenog goriva.

Umesto Vas možemo pripremiti i sakupiti dokumentaciju,koja je neophodna Poreskoj upravi za refakciju. Takodje umesto vas možemo formirati i  pripremiti izveštaje. Možemo prilagoditi Vaše poslovanje zahtevima Poreske uprave kao i komunicirati sa njima.

Priprema:

 • tabela
 • izjava i zahteva
 • selektovanje dokumentacije

Naša organizacija je i Vaša organizacija poslovanja. Predajemo Vaše zahteve za refakciju akcize za sve godine unazad za koje niste tražili povraćaj.  Zahtevi za refundaciju od 2014. godine pa do 2019.

POREZI

Pružamo sledeće poreske usluge:

 1. Obračun poreza, PDV – a, priprema i slanje poreskih prijava, pripremanje tabela, alata za evidenciju prodaje i obračuna poreza. PDV prijava za RS ili druge zemlje gde imate obavezu slanja poreskih prijava. Plaćanje ili povraćaj PDV – a(Hrvatska , Slovenija , Nemačka, Austrija, itd.)
 2. Usluga poreskog punomoćnika za strane obveznike – nerezidente
 3. Refakcija PDV – a stranim obveznicima iz Hrvatske,Slovenije, Crne Gore, Makedonije , koji obavljaju prevoz preko teritorije Srbije.
 4. Usluga medjunarodnog poreskog savetovanja

OBUKA ZAPOSLENIH- radimo kontinuirane obuke Vaših zaposlenih, kroz organizovanje predavanja, in house obuke zaposlenih. Upoznavanje zaposlenih sa novim zakonima ili izmenama postojećih zakona iz oblasti:

 • RADNOG PRAVA,
 • POREZA
 • SAOBRAĆAJA
 • INTERNE KONTROLE I FINANSIJA
 • UPRAVLJANJE TIMOM
 • UPRAVLJANJE ZAPOSLENIMA

 

18.10.2019. – OTKAZI – Zaštita od sudskih procesa i zloupotrebe – Vrste i kompletna procedura – sudska praksa

Na seminaru ćemo Vam odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Koje su najčešće greške poslodavaca prilikom sprovođenja postupka otkaza ugovora o radu?
 • Zašto je važan način na koji su definisana međusobna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca?
 • Kojim aktom morate da regulišete ponašanja koja se smatraju povredom radne obaveze, odnosno nepoštovanjem radne discipline?

DETALJNO O SEMINARU

 • Cena Seminara 13.000,00 + 20 % PDV. Popust za prijave do 30.09.2019. Svaki drugi i sledeći polaznik iz iste firme ima dodatni popust od 10 %.
 • Predavac Jelena Nikolić iz poznate advokatske kancelarije JPM / Janković Popović Mitić

 

22.10.2019. – SISTEMATIZACIJA I NOV ŠIFARNIK ZANIMANJA – OPŠTA I POSEBNA AKTA PREDUZEĆA – UGOVORI I PRAVILAN POČETAK RADNOG ODNOSA

Na seminaru ćemo Vam odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Šta se smatra opštim aktom poslodavca?
 • Koji su obavezni opšti akti koje poslodavac mora da usvoji?
 • Šta znači „pravilo minimuma“?
 • Kada je poslodavac dužan da usvoji Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova?
 • Koji je značaj definisanja uslova rada Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova?

DETALJNO O SEMINARU

 • Cena Seminara 13.000,00 + 20 % PDV. Popust za prijave do 30.09.2019. Svaki drugi isledeci polaznik iz iste firme ima dodatni popust od 10 %.
 • Predavac advokat i partner  iz poznate advokatske kancelarije JPM / Jankovic Popovic Mitic.
 • POPUST OD 20 % ZA POLAZNIKE KOJI ŽELE DA ODSLUŠAJU OBA SEMINARA.

Obuka zaposlenih , seminari , saveti i sve ostalo što vam je potrebno za poboljšanje vašeg poslovanja.

Kapetan Mišina 26, 11158 Beograd