fbpx

Kablsistem

Kablsistem firma je pantentirala hibridni DSL kabl tipa I, II, III i IV kategorije 1, 2, 3 i 3+ sa po 3 podkonstrukcije M, MR i MRL… Kabl je potreban za izgradnju telekomunikaciono-informacione infrastrukture telekom operatera, elektrificiranog transporta (železnice i metroi), naftovoda, gasovoda, autoputa, vojske itd.

HIBRIDNI DSL KABL DSL3+– Kablsistem

Firma Kablsistem je osnovana 1991. godine u Beogradu (Republika Srbija). Osnovana je kao firma koja je imala potrebu da pantenira novi hibridni KSL kabl.

Ovi kablovi imaju tehničke i komparativne ekonomske prednosti i veoma su značajni kod primene hibridnih DSL kablova STFK, 1xHDPE (16/12)+40(50)x2x0.9 kategorije 3+ MRL. Definisane su norme od strane IEC za električne parametre koje simetrične parice treba da ispune. Sertifikovanjem sistema (x)DSL  definisane su norme za  implementirane sisteme kako bi  mogli da funkcionišu sa vremenskim binarnim protocima.

Hibridni DSL kablovi  tip I, II, III i IV…..M(MR)(MRL) dele se po standardu:

 • IEC 62255-1
 • DSL kablovi na kategorije 1, 2 i 3

HIBRIDNI DSL KABLOVI ZA POTREBE ELEKTRIFICIRANOG TRANSPORTA

Nekada su u železnici tokom izgradnje koristili kablove sa nesimetričnom (koaksijalne) paricom, koji onemogućavaju kontrolu hermetičnosti jezgra kabla pa se postavlja i pitanje regularnosti njegove eksploatacije.

Pravilnim izborom konstruktivnih elemenata kod HIBRIDNIH DSL KABLOVA i kvalitetnim materijalom primenjenim kod pojedinih konstruktivnih elemenata može se obezbediti vremenska stabilnost realno moguće eksploatacione frekvencije (binarni protoci) u neograničenom vremenu eksploatacije.

MREŽE ZA POTS – KAPITAL TELEKOM OPERATERA

U velikim gradovima izgrađeni su govorni servisi (u daljem tekstu POTS) koji se nalaze se iznad rudnika bakra. Govorimo o  hiljadama tona čistog elektrolitičkog bakra sadržanog u mrežnim kablovima za POTS i koaksijalnim kablovima za potrebe međumesnog saobraćaja preko analognih sistema V2700, V3600, V10800. Omogućavaju digitalizaciju telekomunikaciono-informacione infrastrukture telekom operatera. Sistemi ADSL i VDSL omogućavaju digitalizovane servisne usluge i preko mreža izgrađenih za POTS. Problem je u neusaglašenosti karakterističnih impedansi kod kablova od kojih se obrazuje korisnička petlja odnosno kablova i sistema (x)DSL tehnologije.

Radimo na testiranju NF kablova kako bi se implementiranjem sistema xDSL tehnologije optimizirala mreža izgrađena za POTS, čime bi se korisnicima servisnih usluga mogao da ponudi sveobuhvatni „tripl pley servis”.

Prvi smo u Evropi izvršili testiranje kablovskog jezgra do 8MHz kod dve kablovske konstrukcije.

Kao parametar kvaliteta DSL kablova i mreža za DSL pristup uveli smo dva pojma:

 • referentna frekvencija parica za svaku fabričku dužinu,
 • realno moguća eksploataciona frekvencija parica u korisničkim petljama MDF-korisnik.

KOMPARATIVNE PREDNOSTI HIBRIDNIH DSL KABLOVA DSL3+

 • Umesto 2 kabla,  koristi se jedan hibridni DSL kabl MRL sa slojevitim jezgrom
 • U pogledu realno moguće eksploatacione frekvencije (binarni protoci) sve parice su DSL3+. Imaju veću eksploatacionu frekvenciju zbog manjeg Attn
 • U zavisnosti od uslova eksploatacije, hibridni DSL kablovi mogu da sadrže 3 konstrukcije omotača jezgra
 • Za hibridni DSL kabl potreban je rov od 12cm, što omogućava veliku uštedu u građevinskim radovima, montažnom materijalu i montažnim radovima
 • Kod montaže hibridnog DSL kabla parice se nastavljaju u svakoj spojnici
 • Kroz mikro cev od HDPE mogu da se polažu optički mikro kablovi ili 144 optičkih vlakana koji su Fe armaturom hibridnog DSL kabla zaštićeni od glodara
 • Optički mikro kablovi se nastavljaju na svakih 4km a za potrebe račvastih nastavaka isti se izvode „operacijom” na fabričkoj dužini
 • Primenom hibridnog DSL kabla za identifikaciju trase kabla nije potrebna metalizirana plastična traka
 • Za nastavljanje i završetak hibridnog kabla postoji odgovarajući kablovski pribor (spojnice i kablovske glave)
 • Hibridni DSL kabl integrišući dva medijuma prenosa signala nosioca informacije, predstavlja optimalno rešenje kod izgradnje telekomunikaciono-informacione infrastrukture za potrebe elektrificiranih železnica na velikim rastojanjima

Milutina Milankovića 188, Beograd