fbpx
izrada zavrsnog racuna
 • IstaknutoAkcija

Agencija SIM

Knjigovodstvena agencija SIM pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge, platni promet, obračun zarada i drugih ličnih primanja, saradnja sa Poreskom upravom.

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Agencija ima iskustvo u vođenju poslovnih knjiga klijentima iz najrazličitijih oblasti. Pored pravnih subjekata iz oblasti privrede, takođe su zastupljena i pravna lica iz neprivrede, humanitarne organizacije, nevladine organizacije, fondacije i sl.

Značajan je broj domaćih pravnih lica čiji su osnivači iz inostranstva, kao i nerezidentna pravna lica. Tako se u našoj Agenciji pružaju računovodstvene usluge firmama iz Velike Britanije, Francuske, Mađarske, Grčke, Bugarske.

Pružanje knjigovodstvenih usluga stranim kompanijama ima određene specifičnosti kao što su mesečni poslovni izveštaji na engleskom jeziku sa određenom bilansnom šemom, što naša firma uspešno realizuje.

Knjigovodstvo i računovodstvo obuhvata kreiranje i dnevno dostavljanje klijentu svih knjigovodstvenih izveštaja. Takav način rada omogućava agenciji dnevnu ažurnost svih knjigovodstvenih stanja i izveštaja.  Na ovaj način se pokrivaju kako zahtevi zakonodavca i kontrolno – inspekcijskih organa, tako i menadžmenta firme. Ova usluga je naša osnovna baza i ona obuhvata:

 • edukaciju i savetovanje klijenta;
 • vođenje poslovnih knjiga;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava;
 • analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja;
 • obračun PDV-a;
 • vođenje trgovačke i KEPU knjige;
 • izrada završnog računa

Platni promet je usluga koja obuhvata sledeće:

 • gotovinski platni promet;
 • bezgotovinski platni promet;
 • platni promet sa inostranstvom.

Uslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima – prema svima bankama.

Saradnja sa Poreskom upravom

Kada je u pitanju saradnja sa Poreskom upravom Agencija SIM, odrađuje i završava sve u Poreskoj upravi:

 • uzimanje listinga (stanja računa) i usklađivanje stanja;
 • sređivanje poreske situcije;
 • rešavanje preknjižavanja i povraćaja poreza;
 • predaja poreskih prijava;
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta;
 • sva korespondencija klijenta sa Poreskom upravom;
 • učestvovanje u odbrani klijenta u prekršajnim postupcima.

Agencija podržava neposrednu, svakodnevnu saradnju sa filijalama Poreske uprave u Beogradu.

Plate i kadrovi – socijalno je usluga gde naša agencija radi obračun plata i drugih oporezivih isplata. Takođe radimo izradu ugovora o rad, odjavu i prijavu radnika, izradu rešenja o odmorima i svu ostalu neophodnu dokumentaciju.

Pogledajte preporuke naših dugogodišnjih klijenata i pozovite nas za sve dodatne informacije.

Bulevar Mihaila Pupina 10ž/222, Beograd

 • Kvalitet
 • Usluga
 • Cena
Izaberi sliku